MUF:s 100-års historik/
Maren Jonasson
MUF 1903-2003

Ladda ner
PDF

Välkommen till Masaby Ungdomsförening r.f. = MUF


Verksamheten riktar sig huvudsakligen till de svenskspråkiga i Bobäck, Masaby, Jorvas, Sundsberg och Finnby (östra Kyrkslätt).
MUF är grundad 1903.
Föreningen disponerar sedan 1951 ungdomslokalen Ljusdala i Bobäck.
Ljusdala är ett centrum för föreningar och gemensam verksamhet.
Alla föreningar och all gemensam verksamhet är välkomna.
Ljusdala uthyrs också till privata fester.

Masaby Ungdomsförenings (MUF r.f) historia

Historiken har sammanställts av Maren Jonasson och ingår i boken

Bobäck -en bygdekrönika från Kyrkslätt (utgiven av Bobäcks byaförening r.f. 2003).

Det korta sammandraget av MUF:s historik, sammmanställt av Stefan Winquist, är dels baserad på ovan nämnda historik och dels på Hans Brenners ”Masaby  ungdomsförening- glimtar från 1930-talet” som ingår i boken Masaby -från bondby till tätort (utgiven av projektgruppen för Masaby historik 2006)


Sammandrag av MUF:s historia 1903-2008

Föreningen grundades 1903 som en underavdelning till Malax ungdomsförening. Kopplingen till Malax var orsakad av ofärdsårens begränsningar i föreningsfriheten. MUF är den näst äldsta ungdomsföreningen i Kyrkslätt (efter Evitskog ungdomsförening).

MUF:s första föreningshus Ljusdala invigdes 3.12.1911 i Masaby.

Föreningsverksamheten omfattade i början tidstypiskt folkupplysningsarbete och medlemmarna kom från Jorvas, Masaby och Bobäck.

Föreningen hade ett kommunalt bibliotek och anordnade livligt föredrags- och diskussionskvällar. Sång och musik förekom både på månadsmötenas program och som separata sektionsverksamheter.

Föreningslokalen inhyste även högre folkskolan och småskolan på orten samt fungerade som ett allaktivitetshus för Martaföreningen, skydds- och lottakåren samt för diverse kommunala organ.

Redan i slutet av 20-talet renoverades och anpassades Ljusdala för den gryende teaterverksamheten, som sedan dess varit en bärande aktivitet under nästan alla perioder av MUF:s historia.

På 1930-talet skedde en brytning i verksamheten som säkert speglade förändringen i det finska samhället före krigsåren. Föredrag och allvarlig upplysningsverksamhet fick ge vika för mera glada upptåg. Sommarfester, danstillställningar och musik blev enormt populära. Man anordnade filmförevisningar varannan lördag på Ljusdala i slutet av 1930-talet.

På Under krigsåren låg verksamheten nere och skydds- och lottakåren använde Ljusdala som förrådsutrymme.

Efter fredsslutet hösten 1944 evakuerades Ljusdala till Walhalla i Köklax.

Medlemmarna splittrades och endast medlemmar från Bobäck och evakuerade i Esbo deltog då MUF:s möten återupptogs i slutet av 1947 på Walhalla.

En tomt för det nya Ljusdala köptes från Tyris gård 1948 och sommaren 1949 inleddes arbetena att på talko bygga ett nytt föreningshus i Bobäck.

Invigningen av Ljusdala i Bobäck skedde till julen 1951 och hösten 1952 hade också köket, serveringsrummet och vaktmästarbostaden blivit klara.

Byggnadsprojektet hade finansierats av ersättningen för Ljusdala i Masaby och ett lån som svenska arbetarföreningen i Masaby givit mot viss användningsrätt.

Tiden i början av 1950 präglades av sjudande aktivitet och området runt Ljusdala betraktades som ”ett paradis för ungdomen” genom den satsning som gjordes på både skola och sportplan.

MUF skiljde sig positivt från andra ungdomsföreningar samma tid då aktiviteterna drog fulla hus och verksamheten var livlig.

Då Porkalaområdet återbördades 1956 hamnade MUF i en ekonomiskt besvärlig situation då man plötsligt blev ägare till två föreningshus.

Situationen var ekonomiskt belastande och hade på 1960-talet en tydlig störande inverkan på MUF:s verksamhet. Styrelsens energi riktades på stridigheter och konflikter om vilket av föreningshusen som skulle säljas.

Ännu så sent som 1968 förordade ungdomsnämnden att kommunen skulle inlösa Ljusdala i Bobäck för kursverksamhet, arbisverksamhet, ungdomsarbete, barnträdgårdverksamhet och fritidssysselsättning.

MUF var i en djup aktivitetssvacka 1969 med ett fåtal medlemmar och hot om att föreningen läggs ned.

Då kommunen slutligen 1971 inlöste Ljusdala i Masaby kunde de ekonomiska problemen lösas och verksamheten fick ny fart under ledning av Gretel Hemnell. Ljusdala moderniserades med centralvärme, vatten och avlopp. Källaren inreddes med toaletter, dusch och bastu. Teatern fick sminkloger, dusch och WC under scenen. Köket moderniserades med elspis och toppfläkt.

Återinvigningen av de renoverade utrymmena firades hösten 1972.

Projektet finansierades till stor del av framgångsrika bingospel som hölls varje söndag en lång tid.

I slutet av 1970-talet skedde igen en markant förändring i verksamheten som fick en stark inriktning på barn och ungdom.

MUF drev en lekpark, barn-, tonårs- och jazzbalettklubb vid sidan av den aktiva teaterverksamheten.

I slutet av 1970-talet inleddes en privat barnträdgårdsverksamhet som fortgick i över 20 år. Verksamheten var tvåspråkig och finansierades delvis av verksamhet, som drevs av aktiva föräldrar, men också med kommunala bidrag och MUF:s övriga verksamhet. Efter 2001 har kommunens daghemsverksamhet hyrt utrymmen av MUF och endast parken drivs i MUF:s regi.

I mitten på 1990-talet gjordes ännu en grundlig renovering av Ljusdala.

100-års jubileet 2003 firades blygsamt, men Maren Jonassons historik blev ett viktigt dokument över de perioder som varit och de förändringar som präglat föreningens utveckling. 

MUF har en lång teatertradition att bygga på och den traditionen har haft sina uppgångs- och nedgångsperioder. MUF:s styrelse hoppas att den trend som övriga KNUF-föreningar visar för tillfället skall smitta gamla och nya teaterentusiaster att igen leda MUF in på en ny teaterperiod.